Guider och utredningar om återvinning och avfall

Betänkande av Avfallsutredningen
Mot det hållbara samhället
– resurseffektiv avfallshantering
Stockholm 2012
SOU 2012:56
pdf-icon (2) Ladda ner PDF-dokument

Skattemyndigheten
Broschyr om omvänd skattskyldighet för handel med avfall och skrot från vissa metaller.Den omvända skattskyldigheten gäller bara vid handel mellan näringsidkare.
pdf-icon (2) Ladda ner PDF-dokument

Sveriges avfallsportal
www.sopor.nu

Avfall Sverige
Den kommunala avfallsbranschens organisation
www.avfallsverige.se

EU och elavfall
Weee-direktivet 2012/19/EU.
Om elektronisk utrustning är ute på remiss.
Läs mer på naturvårdsverket
eech – EG-förordningen om kemikalieregistrering

European Environment Agency
www.eea.europa.eu

FN:s miljöprogram
www.unep.org

International Solid Waste Organisation
www.iswa.org

Teknik som kan spara pengar
Företag har utvecklat teknik som kan skära ut detaljer ur plåt och liknade material med minimalt spill.
Läs mer

Lagstiftning om miljörätt och miljökonsekvensnormer

Miljörätt omfattar ett brett spektrum av områden som miljötillsyn, artskydd, miljöfarlig verksamhet, tillståndsärenden, Sevesolagstiftningen (lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor), miljörättsliga frågeställningar och due dilligence vid överlåtelse av företag och miljökonsekvensbeskrivningar.

REACH
Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). EG-förordningen om kemikalieregistrering.

Fakta om miljön och skrotåtervinning

Miljön och skrotåtervinning
Enligt forskning av US Environmental Protection Agency innebär återvinning av metallskrot fördelar för miljön . Använda återvunnet skrot i stället för bryta ny järnmalm kan ge :

 • 75 % i energibesparingar
 • 90 % besparing av råvaror som används
 • 86 % minskning av luftföroreningar
 • 40 % minskning av vattenanvändningen
 • 76 % minskning av vattenföroreningar
 • 97 % minskning av gruvavfall

Varje ton nytt stål tillverkad av stålskrot sparar :

 • 1115 kg järnmalm
 • 625 kg kol
 • 53 kg kalksten

Energibesparingar från andra metaller inkluderar :

 • Aluminium bespaar 95 % energi
 • Koppar sparar 85 % energi
 • Bly sparar 65 % energi
 • Zink sparar 60 % energi

Länkar

Återvinningsindustrierna

Bureau of International Recycling

Miljöstandarder inom återvinningsbranschen

Förpacknings och tidningsinsamlingen

 

Recycling – tidning om avfall och återvinning